អាប៊ុលជាប់ផុងក្នុងភក់ - bulldozer stuck in deep mud & recovery

  • 77
8940
Просмотров 2,3 млн.

Смотреть онлайн

Опубликовано: 4 янв 2020
ទស្សនាវីដេអូ ពីសកម្មភាពអាប៊ុលជាប់ផុងក្នុងភក់ និងរើចេញពីភក់បានសម្រេចដោយ អេស្កាវ៉ាទ័រ ។
bulldozer stuck in deep mud & recovery.
Website:
Facebook:
Blogger:
មានវីដេអូ គ្រឿងចក្រធ្វើការ ទំនាក់ទំនង :
Gmail: sombathchetra@gmail.com