การเลี้ยงปลาซิว ปูนา | แปรรูป ราคาเพิ่มเท่าตัว |

  • 97
246
Просмотров 12,6 тыс.

Смотреть онлайн

Опубликовано: 20 авг 2019
แนวทางการเลี้ยงปลาซิวทำปลาจ่อม เลี้ยงปูนาทำปูนิ่มซึ่งสามารถเพิ่มรายได้เป็นเท่าตัว ทั้งยังเลี้ยงสัตว์พื้นถิ่นที่คนไทยคุ้นเคยมานานและเริ่มหายากเช่น ปลาหลด ปลาแขยง หอยขม หอยโข่ง หอยปัง และอีกหลายๆชนิด
สำหรับแนวทางการเลี้ยงของคุณอำพล แก้วย้อยนี้ ถือได้ว่าสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี รวมถึงลดความเสี่ยงจากการผิดพลาดจากอย่างใดอย่างหนึ่ง ด้วยการเลี้ยงหลายอย่างหมุนเวียนขายออกไป ต่างจากเกษตรกรหลายท่านที่เน้นเลี้ยงอย่างเดียวในปริมาณที่เยอะเมื่อผิดพลาดมาก็ทำให้ขาดทุนได้ สำหรับท่านที่สนใจก็ดูใว้เป็นแนวทางเพื่อปรับประยุกต์ใช้ให้ตรงตามความต้องการของท่านเอง
สามารถศึกษาดูงานที่
คุณอำพล แก้วย้อย /คุณวิไลลักษณ์ กลอยคำ/
บ้านห้วยศาลเจ้า ต.ห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
เพจ : ปูเงิน ปูทอง ฟาร์มปูนาสระบุรี
เพจ : ปลาจ่อม แม่สังเวียน สระบุรี
FB : วิไลลักษณ์ กลอยคำ
081-572-2008