طریقه پنهان ساختن شماره موبایل وقتیکه که به کسی زنگ میزنید

  • 91
5532
Просмотров 372,3 тыс.

Смотреть онлайн

Опубликовано: 24 мар 2018
طریقه پنهان ساختن شماره موبایل وقتیکه که به کسی زنگ میزنید
هر وقت که شما میخواهید به کسی که بیگانه و خطرناک است شما میخواهید که برای شان زنگ بزنید و در فکر این هستید که چطور شماره خوده از دید او پنهان کنید تا که او باره برای شما زنگ زده و تماس گرفته نتواند که شما به درد سر دوچار نشود
چطور شماره خوده پروایت بسازیم
چطور از دیدن شدن شماره گوشی خود جلوگیری کنیم
چطور شما خود را خصوصی کنیم
چطور شماره خوده را شخصی کنیم
تماس های نامعلوم