آموزش قیچی زدن چند جهت بر روی یک دیش بدرمرکز استارا19 هاتبرد یوتلست7 ترکست اذراسپیس

  • 83
227
Просмотров 63,1 тыс.

Смотреть онлайн

Опубликовано: 23 окт 2016
آموزش قیچی زدن چند جهت بر روی یک دیش
بدرمرکز
استارا19
هاتبرد
یوتلست7
ترکست
اذراسپیس
تهیه شده توسط تیم مدیریتی دنیای ماهواره